Naudojimosi sąlygos

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
Bendrosios sąlygos: reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;
Klientas: reiškia asmenį, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su Paslaugų teikėju sudarytą Sutartį;
Paslaugų mokestis: reiškia Kliento mokėtiną sumą Paslaugų teikėjui per kalendorinį mėnesį už suteiktas Paslaugas;
Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis: reiškia trumpiausią naudojimosi Paslaugomis terminą, per kurį Klientas įsipareigoja naudotis Paslaugomis;
Narystės galiojimo terminas: reiškia visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, nurodytą Specialiosiose sąlygose;
Paslaugos: reiškia Paslaugų teikėjo siūlomas GOFIT.LT narystes
Paslaugų teikėjas: reiškia UAB „Kilo grupė“
Specialiosios sąlygos: reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai;
Sutartis: reiškia šią Sutartį tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais;
Šalys: reiškia Klientą ir Paslaugų teikėją kartu;

 

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną, po to, kai Klientas atsiskaito už Paslaugas Sutarties 4.1.1 punkte nustatyta tvarka, suteikti Klientui narystę.

3.1.2. Paslaugas teikti kokybiškai visą Narystės galiojimo terminą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;

3.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti tinkamą asmens duomenų, kuriuos pateikia Klientas, apsaugą.

3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:

3.2.1. pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, vienašališkai pakeisti su Paslaugų teikimu susijusias mokėtinas sumas ir (arba) Sutarties, ir (arba) Taisyklių nuostatas, informavęs apie tai Klientą. Apie pasikeitusias Sutarties sąlygas ir sąlygas, susijusias su apmokėjimu už Paslaugas, Klientas informuojamas iš anksto, ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki pakeitimų įsigaliojimo dienos raštu. Apie pasikeitusias Taisyklių nuostatas Klientas informuojamas internetinėje svetainėje WWW.GOFIT.LT

3.2.2. apriboti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

3.2.3. nustatyti Minimalų naudojimosi paslaugomis laikotarpį;

3.2.4. pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;

3.2.5. kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti informaciją apie laiku neatsiskaičiusį Klientą.

3.3. Klientas įsipareigoja:

3.3.1. laikytis Taisyklių ir šios Sutarties sąlygų;

3.3.2. atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

3.3.3. naudotis Paslaugomis ne trumpiau nei Minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį;

3.3.4. pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus;

3.3.5. visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti, kad už Paslaugas būtų automatiškai apmokėta naudojant SEPA pervedimus. Klientas šiuo neatšaukiamai sutinka, kad Paslaugų mokestis gali būti automatiškai nuskaitomas naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą.

3.3.6. užtikrinti, kad Narystės galiojimo termino metu Kliento banko sąskaitoje, nurodytoje Specialiosiose sąlygose, būtų pakankamai lėšų Paslaugų teikėjo pateiktai elektroninei sąskaitai apmokėti;

3.3.7. esant įsiskolinimui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;

3.3.8. informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas.

3.4. Klientui neinformavus Paslaugų teikėjo apie savo kontaktinių duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą, yra laikoma, kad duomenys, pateikti Specialiosiose sąlygose, yra teisingi ir visa korespondencija, siunčiama Specialiosiose sąlygose nurodytais kontaktais, yra laikoma tinkamai įteikta praėjus 3 darbo dienoms nuo jos išsiuntimo dienos.

3.5. Jei klientas skundžiasi kokias nors sveikatos sutrikimais, serga ar pastaruoju metu turėjo traumų, buvo operuojamas, laukiasi ar nesenai gimdė, prieš įsigydamas paslaugą jis privalo pasikonsultuoti su gydytojais.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už teikiamas Paslaugas Klientas atsiskaito su Paslaugų teikėju tokia tvarka:

4.1.1 Narystės mokestis gali būti sumokėtas sumokant už visą narystės laikotarpį iš karto;

4.1.2. mokant kas mėnesį naudojantis e-sąskaita:

4.1.2.1 pirmąją įmoką, skaičiuojant imtinai nuo pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos ir avansą už kitą mėnesį, Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose, ne vėliau kaip iki pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos;

4.1.2.2 . Paslaugų mokestis už sekančius mėnesius, gali būti automatiškai nuskaitomas naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą.

4.1.2.3. Sutarties 4.1.2.2 punkte nurodomos įmokos nurašomos nuo Kliento banko sąskaitos kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtą) kalendorinę dieną. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų mokestis būtų sumokėtas iki einamojo mėnesio 10 (dešimtą) kalendorinės dienos (tuo atveju jei ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės neįmanoma nuskaityti lėšų naudojant SEPA pervedimus.

4.1.2.4. Jeigu einamojo mėnesio 10 (dešimta) kalendorinė diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka nurašoma ateinančią darbo dieną. Jei nepavyksta nuskaityti mokėtinos sumos einamojo mėnesio 10 (dešimtą) kalendorinę dieną, mokėtiną sumą bandoma nurašyti per kitas 5 (penkias) dienas iš eilės. Jeigu ir per šį laikotarpį Kliento banko sąskaitos likutis nėra pakankamas arba mokėjimas neįvyksta dėl kitų priežasčių (blokuota sąskaita ar pan.), Kliento narystė yra blokuojama. Po apmokėtos įmokos už einamąjį mėnesį Klientas gali naudotis Paslaugomis.

4.2. Bet koks pagal šią Sutartį Kliento atliktas mokėjimas bus laikomas tinkamai atliktu nuo to momento, kai atitinkama suma bus įskaityta Paslaugų teikėjo banko sąskaitoje.

4.3. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausia padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau padengiamos priskaičiuotos palūkanos, paskiausiai padengiama skola už Paslaugas (pradedant seniausia).

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,05 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Jeigu Klientas vėluoja laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,1 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

5.2. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.

5.3. Šalys, vadovaudamosi kitomis šios Sutarties nuostatomis, sutinka bei patvirtina, kad nuostolių, žalos bei išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų jos įsipareigojimų vykdymo.

5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Klientui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Klientui.

5.5. Jei dėl Kliento kaltės buvo sustabdytas Paslaugų teikimas, Klientas neatleidžiamas nuo mokėjimo už Paslaugas.

5.6. Šioje Sutartyje įtvirtintų teisių gynimo būdai neriboja Šalių teisės naudotis kitomis teisėtomis jų teisių gynimo priemonėmis.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki abiejų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo.

6.2. Klientui nesutinkant su Paslaugų kainos padidinimu arba Paslaugų teikėjui iš esmės pažeidus Sutartį, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį (įskaitant tą atvejį, kai Minimalus naudojimosi Paslaugomis terminas nėra pasibaigęs), įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Paslaugų kainos padidinimo bei Sutarties ir (ar) Taisyklių esminių nuostatų pakeitimo.

6.3. Nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju Klientas gali įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Kliento rašte nurodytos Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos. Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva nesant Paslaugų teikėjo kaltės ar dėl Kliento kaltės neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo bei sumokėti Paslaugų gavėjui kompensaciją, lygią suteiktos nuolaidos sumai, nurodytai Specialiosiose sąlygose, už laikotarpį nuo Paslaugų naudojimosi pradžios iki Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos (įskaitant atvejus, kai Sutartis nutraukiama Paslaugų teikėjo iniciatyva dėl Kliento kaltės).

6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Klientui apie tai informuodamas raštu:

6.4.1. jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

6.4.2. jei Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;

6.4.3. jei Klientas nesilaiko kitų šios Sutarties nuostatų.

6.5. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Paslaugų teikėjas ne dėl Kliento kaltės neteikia Klientui Paslaugų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iš eilės. Šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Kliento sumokėtus piniginius mokėjimus už laikotarpį, kurį Paslaugos Klientui nebuvo teikiamos.

6.6. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas (išskyrus, kai Sutartis nutraukiama / pasibaigia dėl Paslaugų teikėjo kaltės) neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos, o jeigu nėra pasibaigęs Minimalus naudojimosi Paslaugomis terminas, Klientas pagal pateiktą Paslaugų teikėjo PVM sąskaitą – faktūrą turi sumokėti suteiktos Paslaugų nuolaidos sumą, nurodytą Specialiosiose sąlygose bei visus kitus mokesčius, susijusius su faktiškai suteiktomis Paslaugomis ir atlyginti kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, turėjo iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą ar Paslaugų atsisakymą gavimo iš Kliento dienos arba Sutarties nutraukimo dėl Kliento kaltės dienos.

6.7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas:

6.7.1. nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;

6.7.2. pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties;

6.7.3. vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų jo asmens duomenis, nurodytus Specialiosiose sąlygose tiesioginės rinkodaros tikslais (tame tarpe ir reklaminio pobūdžio pranešimų siuntimui). Klientas patvirtina, kad buvo supažindintas su teise nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas turi teisę savo duotą sutikimą visiškai ar iš dalies atšaukti, pranešdamas apie tai Paslaugų teikėjui raštu. Ši Sutartis kartu yra ir Kliento rašytinis sutikimas gauti reklaminę medžiagą iš Paslaugų teikėjo apie jo teikiamas paslaugas.

7.2. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos likusiųjų šios Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri kiek įmanoma turėtų tokį patį poveikį kaip ir negaliojanti nuostata.

7.3. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu, faksu arba elektroniniu paštu (patvirtinus gavimą) arba įteikti pasirašytinai Specialiojoje dalyje nurodytu adresu arba bet kuriuo kitu šioje Sutartyje numatyta tvarka Šalies nurodytu adresu, kuriuo (jei nenumatyta kitaip) turi būti siunčiami pranešimai bei vykdomi mokėjimai pagal šią Sutartį.

7.4. Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

7.5. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.

7.6. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į Vilniaus miesto apylinkės arba Vilniaus miesto apygardos teismą.

7.8. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su Paslaugų teikimo sąlygomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

PATVIRTINDAMOS AUKŠČIAU IŠDĖSTYTĄ, Šalys pareiškia, jog jos sudarė šią Sutartį aukščiau nurodytą dieną.


Grįžti į pradinį
GoFit Facebooke
Užsisakyk naujienlaiškį